فروش لباس مجلسی در گنبد

فروش لباس مجلسی در گنبد خرید لباس مجلسی در گنبد و (۱۹۸۲)، هشت معیار مربوط به رفتارهای دوری از شیوه‌های مربوط به فروشگاه را معرفی کردند. آن‌ها نشان دادند که رتبه‌بندی پاسخ دهندگان در وضعیت احساسی پایه ()از احساسات خود در محیط فروشگاه برای ورود به فروشگاه به میزان قابل‌توجهی از معیارهای اجتناب از رویکرد… ادامه خواندن فروش لباس مجلسی در گنبد